فهرست رشته های تحصیلی

نمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۴۵ مورد.
پرديس / دانشکدهدانشکده / گروهرشته تحصیلیمقطع تحصیلی
فنی و مهندسیبرقالکتروتکینک - برق صنعتیکاردانی پیوسته
فنی و مهندسیکشاورزیتکنولوژی صنایع غذاییکاردانی ناپیوسته
مدیریت و حسابداریحسابداریحسابداریکارشناسی ناپیوسته
مدیریت و حسابداریحسابداریحسابداریکاردانی ناپیوسته
مدیریت و حسابداریحسابداریحسابداریکارشناسی ارشد ناپیوسته
مدیریت و حسابداریحسابداریحسابداریکارشناسی پیوسته
علوم و انسانیحقوقحقوقکارشناسی پیوسته
فنی و مهندسیریاضیریاضی کاربدری - ریاضی مالیکارشناسی ارشد ناپیوسته
فنی و مهندسیشیمیشیمی - شیمی داروییکارشناسی ارشد ناپیوسته
فنی و مهندسیشیمیصنایع شیمیاییکاردانی پیوسته
فنی و مهندسیعمرانعمرانکاردانی پیوسته
فنی و مهندسیبرقکاردان فنی برقکاردانی ناپیوسته
علوم و انسانیحقوقکارشناسی حرفه ای حقوق - حقوق ثبتیکارشناسی ناپیوسته
فنی و مهندسیگرافیکگرافیک - گرافیککاردانی پیوسته
علوم و انسانیزبان های خارجیمترجمی زبان انگلیسیکارشناسی پیوسته
مدیریت و حسابداریمدیریتمدیریت اجراییکارشناسی ارشد ناپیوسته
مدیریت و حسابداریمدیریتمدیریت بازرگانیکاردانی ناپیوسته
مدیریت و حسابداریمدیریتمدیریت کسب و کار - رفتار سازمانی و منابع انسانیکارشناسی ارشد ناپیوسته
مدیریت و حسابداریمدیریتمدیریت کسب و کارهای کوچککارشناسی پیوسته
مدیریت و حسابداریمدیریتمدیریت مالیکارشناسی ارشد ناپیوسته