فهرست رشته های تحصیلی

نمایش ۲۱ تا ۴۰ مورد از کل ۴۵ مورد.
پرديس / دانشکدهدانشکده / گروهرشته تحصیلیمقطع تحصیلی
مدیریت و حسابداریمدیریتمدیریت مالیکارشناسی ارشد ناپیوسته
فنی و مهندسیمعماریمعماریکارشناسی ناپیوسته
فنی و مهندسیمعماریمعماریکاردانی پیوسته
فنی و مهندسیمکانیکمکانیک خودروکاردانی پیوسته
فنی و مهندسیعمرانمهندسی اجرایی عمرانکارشناسی ناپیوسته
فنی و مهندسیبرقمهندسی برق - افزاره‌های میکرو و نانو الکترونیککارشناسی ارشد ناپیوسته
فنی و مهندسیبرقمهندسی برق - سیستم های الکترونیک دیجیتالکارشناسی ارشد ناپیوسته
فنی و مهندسیبرقمهندسی برق - قدرتکارشناسی پیوسته
فنی و مهندسیبرقمهندسی برق - کنترلکارشناسی ارشد ناپیوسته
فنی و مهندسیبرقمهندسی برق - مدارهای مجتمع الکترونیککارشناسی ارشد ناپیوسته
فنی و مهندسیبرقمهندسی تکنولوژی برق - قدرتکارشناسی ناپیوسته
فنی و مهندسیشیمیمهندسی شیمیکارشناسی پیوسته
فنی و مهندسیشیمیمهندسی شیمی - فراوری انتقال گازکارشناسی ارشد ناپیوسته
فنی و مهندسیصنایعمهندسی صنایعکارشناسی پیوسته
فنی و مهندسیصنایعمهندسی صنایع - سیستم های کلانکارشناسی ارشد ناپیوسته
فنی و مهندسیصنایعمهندسی صنایع - کیفیت و بهره وریکارشناسی ارشد ناپیوسته
فنی و مهندسیعمرانمهندسی عمرانکارشناسی پیوسته
فنی و مهندسیعمرانمهندسی عمران - حمل و نقلکارشناسی ارشد ناپیوسته
فنی و مهندسیعمرانمهندسی عمران - سازهکارشناسی ارشد ناپیوسته
فنی و مهندسیشیمیمهندسی فناوری صنایع شیمیاییکارشناسی ناپیوسته