فهرست رشته های تحصیلی

نمایش ۴۱ تا ۴۵ مورد از کل ۴۵ مورد.
پرديس / دانشکدهدانشکده / گروهرشته تحصیلیمقطع تحصیلی
فنی و مهندسیکامپیتورمهندسی کامپیوترکارشناسی پیوسته
فنی و مهندسیکشاورزیمهندسی کشاورزی - علوم و صنایع غذاییکارشناسی ناپیوسته
فنی و مهندسیکامپیتورمهندسی نرم افزار کامپیوترکارشناسی ناپیوسته
فنی و مهندسینفتمهندسی نفتکارشناسی پیوسته
فنی و مهندسیکامپیتورنرم افزار کامپیوترکاردانی پیوسته