اعضای هیات علمی دانشکده‌ی «مدیریت و حسابداری»

گروه های آموزشی دانشکده‌ی «مدیریت و حسابداری»

حسابداری

سعید مشایخی فرد

سعید مشایخی فرد

استادیار

مدیریت

شهلا سهرابی

شهلا سهرابی

استادیار