اعضای هیات علمی دانشکده‌ی «مدیریت و حسابداری»

گروه های آموزشی دانشکده‌ی «مدیریت و حسابداری»

مدیریت

شهلا سهرابی

شهلا سهرابی

استادیار