اعضای هیات علمی دانشکده‌ی «علوم و انسانی»

گروه های آموزشی دانشکده‌ی «علوم و انسانی»

حقوق

صبا حقیقت قهفرخی

صبا حقیقت قهفرخی

استادیار

علیرضا عسکری

علیرضا عسکری

استادیار