راهنمای جامع تلفن‌های واحد

ردیفسمتتلفنداخلیتوضیحات
24امتحانات و نظام وظیفه۶۵۲۵۳۱۸۱-۳۱۱۴-
20امور شهریه و صندوق رفاه۶۵۲۵۳۱۸۱-۳۱۱۶-۱۱۷-
13امور مالی و حسابداری۶۵۲۵۳۱۸۱-۳۳۰۴-۳۰۵-
21امور کلاس ها و کارگزینی اساتید۶۵۲۵۳۱۸۱-۳۱۰۳-
19انتظامات۶۵۲۵۳۱۸۱-۳۱۱۰-
25بایگانی۶۵۲۵۳۱۸۱-۳۱۱۵-
17دبیرخانه۶۵۲۵۳۱۸۱-۳۱۱۸-
1دفتر ریاست۶۵۲۵۳۱۸۱-۳۴۰۰-۴۰۱-
8دفتر معاونت علمی۶۵۲۵۳۱۸۱-۳۲۰۳-
15دفتر نماینده نهاد رهبری۶۵۲۵۳۱۸۱-۳۲۰۰-
5دفترمعاونت مالی۶۵۲۵۳۱۸۱-۳۳۰۳-
18فارغ التحصیلان۶۵۲۵۳۱۸۱-۳۱۲۰-
12مدیر اداره آموزش۶۵۲۵۳۱۸۱-۳۱۰۰-
11مدیر اداره دانشجوی و فرهنگی۶۵۲۵۳۱۸۱-۳۲۰۵-
10مدیر اداری۶۵۲۵۳۱۸۱-۳۳۰۰-
3مدیر حراست۶۵۲۵۳۱۸۱-۳۴۴۴-
16مدیران گروه۶۵۲۵۳۱۸۱-۳۱۰۴-۱۰۵-۱۰۶-
7معاونت علمی۶۵۲۵۳۱۸۱-۳۲۰۱-
4معاونت مالی۶۵۲۵۳۱۸۱-۳۳۰۱-
23پژوهش۶۵۲۵۳۱۸۱-۳۱۰۲-
22کارشناسان آموزشی۶۵۲۵۳۱۸۱-۳۱۰۷-۱۰۸-۱۱۱-۱۱۲-۱۱۳-
14کارگزینی کارکنان۶۵۲۵۳۱۸۱-۳۳۰۶-۳۰۷-
نمایش ۱ تا ۲۲ مورد از کل ۲۲ مورد.