راهنمای جامع تلفن‌های واحد

ردیفسمتتلفنداخلیتوضیحات
12مدیر اداره آموزش۶۵۲۵۳۱۸۱-۳۱۰۰-
23پژوهش۶۵۲۵۳۱۸۱-۳۱۰۲-
21امور کلاس ها و کارگزینی اساتید۶۵۲۵۳۱۸۱-۳۱۰۳-
16مدیران گروه۶۵۲۵۳۱۸۱-۳۱۰۴-۱۰۵-۱۰۶-
22کارشناسان آموزشی۶۵۲۵۳۱۸۱-۳۱۰۷-۱۰۸-۱۱۱-۱۱۲-۱۱۳-
19انتظامات۶۵۲۵۳۱۸۱-۳۱۱۰-
24امتحانات و نظام وظیفه۶۵۲۵۳۱۸۱-۳۱۱۴-
25بایگانی۶۵۲۵۳۱۸۱-۳۱۱۵-
20امور شهریه و صندوق رفاه۶۵۲۵۳۱۸۱-۳۱۱۶-۱۱۷-
17دبیرخانه۶۵۲۵۳۱۸۱-۳۱۱۸-
18فارغ التحصیلان۶۵۲۵۳۱۸۱-۳۱۲۰-
15دفتر نماینده نهاد رهبری۶۵۲۵۳۱۸۱-۳۲۰۰-
7معاونت علمی۶۵۲۵۳۱۸۱-۳۲۰۱-
8دفتر معاونت علمی۶۵۲۵۳۱۸۱-۳۲۰۳-
11مدیر اداره دانشجوی و فرهنگی۶۵۲۵۳۱۸۱-۳۲۰۵-
10مدیر اداری۶۵۲۵۳۱۸۱-۳۳۰۰-
4معاونت مالی۶۵۲۵۳۱۸۱-۳۳۰۱-
5دفترمعاونت مالی۶۵۲۵۳۱۸۱-۳۳۰۳-
13امور مالی و حسابداری۶۵۲۵۳۱۸۱-۳۳۰۴-۳۰۵-
14کارگزینی کارکنان۶۵۲۵۳۱۸۱-۳۳۰۶-۳۰۷-
1دفتر ریاست۶۵۲۵۳۱۸۱-۳۴۰۰-۴۰۱-
3مدیر حراست۶۵۲۵۳۱۸۱-۳۴۴۴-
نمایش ۱ تا ۲۲ مورد از کل ۲۲ مورد.