راهنمای جامع تلفن‌های واحد

ردیفسمتتلفنداخلیتوضیحات
1دفتر ریاست۶۵۲۵۳۱۸۱-۳۴۰۰-۴۰۱-
3مدیر حراست۶۵۲۵۳۱۸۱-۳۴۴۴-
4معاونت مالی۶۵۲۵۳۱۸۱-۳۳۰۱-
5دفترمعاونت مالی۶۵۲۵۳۱۸۱-۳۳۰۳-
7معاونت علمی۶۵۲۵۳۱۸۱-۳۲۰۱-
8دفتر معاونت علمی۶۵۲۵۳۱۸۱-۳۲۰۳-
10مدیر اداری۶۵۲۵۳۱۸۱-۳۳۰۰-
11مدیر اداره دانشجوی و فرهنگی۶۵۲۵۳۱۸۱-۳۲۰۵-
12مدیر اداره آموزش۶۵۲۵۳۱۸۱-۳۱۰۰-
13امور مالی و حسابداری۶۵۲۵۳۱۸۱-۳۳۰۴-۳۰۵-
14کارگزینی کارکنان۶۵۲۵۳۱۸۱-۳۳۰۶-۳۰۷-
15دفتر نماینده نهاد رهبری۶۵۲۵۳۱۸۱-۳۲۰۰-
16مدیران گروه۶۵۲۵۳۱۸۱-۳۱۰۴-۱۰۵-۱۰۶-
17دبیرخانه۶۵۲۵۳۱۸۱-۳۱۱۸-
18فارغ التحصیلان۶۵۲۵۳۱۸۱-۳۱۲۰-
19انتظامات۶۵۲۵۳۱۸۱-۳۱۱۰-
20امور شهریه و صندوق رفاه۶۵۲۵۳۱۸۱-۳۱۱۶-۱۱۷-
21امور کلاس ها و کارگزینی اساتید۶۵۲۵۳۱۸۱-۳۱۰۳-
22کارشناسان آموزشی۶۵۲۵۳۱۸۱-۳۱۰۷-۱۰۸-۱۱۱-۱۱۲-۱۱۳-
23پژوهش۶۵۲۵۳۱۸۱-۳۱۰۲-
24امتحانات و نظام وظیفه۶۵۲۵۳۱۸۱-۳۱۱۴-
25بایگانی۶۵۲۵۳۱۸۱-۳۱۱۵-
نمایش ۱ تا ۲۲ مورد از کل ۲۲ مورد.