مهندسی نفت

تعداد بازدید:۲۱۶

رشته: مهندسی نفت

‌‌‌‌‌مقطع: کارشناسی پیوسته

نام و نام خانوادگی مدیر گروه: دکتر گیتا باقری

پست الکترونیکی: ‌‌‌‌‌‌‌‌‌ bagheri.gita@yahoo.com