ریاست واحد

تعداد بازدید:۱۷۸۸
ریاست واحد

سمت: ریاست دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهریار - صباشهر

نام و نام خانوادگی: دکتر شهلا سهرابی

مدرک تحصیلی: دکتری مدیریت دولتی

کلید واژه ها: ریاست سرپرست واحد شهریار صباشهر