چارت و سرفصل تحصیلی

ردیفکد رشتهعنوان رشتهمقطعمدیر گروهکارشناس گروهچارتسرفصلتوضیحات
1-تربیت مترجم زبان انگلیسیکارشناسیمعصومه صفدری-دریافتدریافتورودی‌های 96 و قبل از آن
2-مترجمی زبان انگلیسیکارشناسیمعصومه صفدری-دریافتدریافتورودی مهر 97 و به بعد
3-حسابداریکارشناسی پیوستهدکترسعید مشایخی-دریافتدریافتورودی 96 و به بعد
4-حسابداریکارشناسی پیوستهدکترسعید مشایخی-دریافتدریافتورودی 95 و قبل از آن
5-حسابداریارشد ناپیوستهدکتر سعید مشایخی-دریافتدریافت-
6-حقوقکارشناسی پیوستهدکترعلیرضا عسکری-دریافتدریافتورودی 96 و به بعد
7-حقوقکارشناسی پیوستهدکترعلیرضا عسکری-دریافتدریافتورودی 95 و قبل از آن
8-ساختمان - کارهای عمومی ساختمانکاردانی پیوستهدکتر مریم نوری-دریافتدریافت-
9-شیمی داروییارشد ناپیوستهدکتر گیتا باقری-دریافتدریافت-
10-حسابداریکاردانی پیوستهدکترسعید مشایخی-دریافتدریافتورودی های بعد از 99
11-حسابداریکاردانی پیوستهدکترسعید مشایخی-دریافتدریافتورودی های قبل از 99
12-علمی کاربردی حسابداریکارشناسی ناپیوستهدکتر سعید مشایخی-دریافتدریافت-
13-علمی کاربردی معماریکارشناسی ناپیوستهدکتر مریم نوری-دریافتدریافتنامتجانس
14-علمی کاربردی معماریکارشناسی ناپیوستهدکتر مریم نوری-دریافتدریافتمتجانس
15-کامپیوتر- نرم افزار کامپیوترکاردانی پیوستهدکتر گیتا باقری-دریافتدریافتورودی های بعد از 99
16-کامپیوتر- نرم افزار کامپیوترکاردانی پیوستهدکتر گیتا باقری-دریافتدریافتورودی های قبل از 99
17-الکتروتکنیککاردانی پیوستهدکتر پیمان کریمیان-دریافتدریافتورودی های بعد از 99
18-الکتروتکنیککاردانی پیوستهدکتر پیمان کریمیان-دریافتدریافتورودی های قبل از 99
19-مدیریت اجراییارشد ناپیوستهدکتر سعید مشایخی-دریافتدریافت-
20-مدیریت بازرگانیکاردانیدکتر سعید مشایخی-دریافتدریافت-
21-مدیریت کسب و کار- رفتار سازمانی و منابع انسانیارشد ناپیوستهدکتر سعید مشایخی-دریافتدریافت-
22-مدیریت مالیارشد ناپیوستهدکتر سعید مشایخی-دریافتدریافت-
23-مهندسی اجرایی عمرانکارشناسی ناپیوستهدکتر مریم نوری-دریافتدریافت-
24-مهندسی برق - الکترونیکارشد ناپیوستهدکتر پیمان کریمیان-دریافتدریافت-
25-مهندسی برق - کنترلارشد ناپیوستهدکتر پیمان کریمیان-دریافتدریافت-
26-مهندسی تکنولوژی برق- قدرتکارشناسی ناپیوستهدکتر پیمان کریمیان-دریافتدریافت-
27-مهندسی تکنولوژی نرم افزار کامپیوترکارشناسی ناپیوستهدکترگیتا باقری-دریافتدریافت-
28-مهندسی سیستم های اقتصادی - اجتماعیارشد ناپیوسته--دریافتدریافت-
29-مهندسی شیمی - فراوری و انتقال گازارشد ناپیوستهدکتر گیتا باقری-دریافتدریافت-
30-مهندسی صنایع - سیستم های کلانارشد ناپیوستهدکتر مریم نوری-دریافتدریافت-
31-مهندسی صنایع - سیستم های کلان اقتصادی و اجتماعیارشد ناپیوستهدکترمریم نوری-دریافتدریافت-
32-مهندسی صنایع - کیفیت وبهره وریارشد ناپیوستهدکتر مریم نوری-دریافتدریافت-
33-مهندسی صنایع - مدیریت سیستم و بهره وریارشد ناپیوستهدکترمریم نوری-دریافتدریافت-
34-مهندسی صنایع - مهندسی صنایعارشد ناپیوستهدکتر مریم نوری-دریافتدریافت-
35-مهندسی عمران - مهندسی حمل ونقلارشد ناپیوستهدکتر مریم نوری-دریافتدریافت-
36-مهندسی عمران - مهندسی سازهارشد ناپیوستهدکتر مریم نوری-دریافتدریافت-
37-مهندسی کامپیوترکارشناسیدکتر گیتا باقری-دریافتدریافت-
38-مهندسی کامپیوتر نرم افزارکارشناسیدکتر گیتا باقری-دریافتدریافتورودی 93 و به بعد
39-مهندسی کامپیوتر نرم افزارکارشناسیدکتر گیتا باقری-دریافتدریافتورودی 92 و قبل از آن
40-مهندسی نفتکارشناسیدکتر گیتا باقری-دریافتدریافت-
41-نقشه کشی معماری - معماریکاردانی پیوستهدکتر مریم نوری-دریافتدریافتدیپلم های کاردانش و فنی حرفه ای غیرمرتبط، دیپلم انسانی
42-نقشه کشی معماری - معماریکاردانی پیوستهدکتر مریم نوری-دریافتدریافتدیپلم کاردانش معماری، دیپلم ریاضی و تجربی
43-نقشه کشی معماری - معماریکاردانی پیوستهدکتر مریم نوری-دریافتدریافتدیپلم های فنی حرفه ای مرتبط
44-معماریکاردانی پیوستهدکتر مریم نوری-دریافتدریافتورودی های بعد از 99
45-ریاضی كاربردي - ریاضی مالیارشد ناپیوستهدکتر مریم نوری-دریافت--
نمایش ۱ تا ۴۵ مورد از کل ۴۵ مورد.