فهرست رشته های تحصیلی

نمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۴۵ مورد.
پرديس / دانشکدهدانشکده / گروهرشته تحصیلیمقطع تحصیلی
مدیریت و حسابداریحسابداریحسابداریکارشناسی ارشد ناپیوسته
فنی و مهندسیصنایعمهندسی صنایع - سیستم های کلانکارشناسی ارشد ناپیوسته
فنی و مهندسیصنایعمهندسی صنایع - کیفیت و بهره وریکارشناسی ارشد ناپیوسته
فنی و مهندسیبرقمهندسی برق - کنترلکارشناسی ارشد ناپیوسته
فنی و مهندسیبرقمهندسی برق - مدارهای مجتمع الکترونیککارشناسی ارشد ناپیوسته
فنی و مهندسیبرقمهندسی برق - سیستم های الکترونیک دیجیتالکارشناسی ارشد ناپیوسته
فنی و مهندسیبرقمهندسی برق - افزاره‌های میکرو و نانو الکترونیککارشناسی ارشد ناپیوسته
علوم و انسانیحقوقحقوقکارشناسی پیوسته
مدیریت و حسابداریحسابداریحسابداریکارشناسی پیوسته
علوم و انسانیزبان های خارجیمترجمی زبان انگلیسیکارشناسی پیوسته
مدیریت و حسابداریمدیریتمدیریت مالیکارشناسی پیوسته
مدیریت و حسابداریمدیریتمدیریت مالیکارشناسی ارشد ناپیوسته
فنی و مهندسیصنایعمهندسی صنایعکارشناسی پیوسته
فنی و مهندسیعمرانمهندسی عمرانکارشناسی پیوسته
فنی و مهندسیبرقمهندسی برق - قدرتکارشناسی پیوسته
فنی و مهندسیکامپیتورمهندسی کامپیوترکارشناسی پیوسته
فنی و مهندسینفتمهندسی نفتکارشناسی پیوسته
فنی و مهندسیشیمیمهندسی شیمیکارشناسی پیوسته
مدیریت و حسابداریمدیریتمدیریت کسب و کارهای کوچککارشناسی پیوسته
فنی و مهندسیبرقمهندسی تکنولوژی برق - قدرتکارشناسی ناپیوسته