چشم انداز تحولی دانشگاه

دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهریار دانشگاهی است مبتنی بر هویت ایرانی‌- اسلامی و انقلابی بالنده پیشتاز در اخلاق و رفتار حسنه و در راستای تولید و تحّول دانش و تربیت کننده نخبگان علمی، با ایمان و بصیر، پیشرو در کسب علوم و فنون با رویکرد حل مسائل مورد نیاز منطقه و کشور دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهریار دانشگاهی است مبتنی بر هویت ایرانی‌- اسلامی و انقلابی بالنده پیشتاز در اخلاق و رفتار حسنه و در راستای تولید و تحّول دانش و تربیت کننده نخبگان علمی، با ایمان و بصیر، پیشرو در کسب علوم و فنون با رویکرد حل مسائل مورد نیاز منطقه و کشور

نتیجه‌ای یافت نشد.